Vstupní kvalitativní průzkum nástěnných maleb z odebraných vzorků v klášteře Diskit v Ladaku - 2005

Povaha předkládaného materiálu

Dokumentace soustřeďuje dílčí dosažené výsledky analýz kvalitativního složení plniva a pojiva vnitřních malovaných omítek z tzv. staré modlitebny v klášterním komplexu Diskit a též rozbory kvality místní povrchové vody. Na základě těchto dat lze formulovat důležité otázky související s technologií záchranného, konzervačně – restaurátorského zákroku na ohrožených malbách.

Celý dokument se skládá ze skenovaných smluv a grafické informace. Z důvodů svojí velikosti je ke stažení zde

 

Tabulka odběrů

 

místo čas odebral materiál analýza příloha č. počet str. přílohy
Diskit - stará motlitebna srpen 2003 Ing. Sklenka

svrchní štuk s červenou malbou, vzorek 1,2, jádro vzorek 3

EMS z mikronábrusu vzorku 1 1
Diskit - stará motlitebna  srpen 2003  Ing. Sklenka 

svrchní štuk s červenou malbou, vzorek 1 

IČ  2 3
Diskit - stará motlitebna srpen 2003  Ing. Sklenka svrchní štuk s červenou malbou,vzorek 1 - 3  mikrochemická zkouška 3
Diskit- exteriér –Shayok river září 2004  Jitka Burešová voda za Diskitem vz.1, voda před vz. 2 – 3, potok ve vsi vz. 4  analýza anorganických podílů 4 4

 

 2003 -  srpen – barva              ing. Sklenka / stará modlitebna

2004 – srpen  -  cihla               ing. Pošta / stará modlitebna

2004 – září – voda + jíly        Jitka Burešová / exteriér

 

Materiálové složení vnitřních povrchů ve staré modlitebně:

stěny – sušená cihla šedo-hnědé barvy

omítka jednovrstvá hliněná šedo-hnědé barvy

štuk – jemná jílovitá šedo-hnědá vrstva cca 1 – 1,5 mm silná

barevná vrstva – nátěr rumělkou, cca 0,1 mm, pojená nejspíš druhem škrobu

 

Doložené druhotné příměsi:

NaCl – sůl kamenná v jádrové omítce

 

Degradační procesy:

 1. Zjevně statické trhliny – nejsou zřejmě významné pro stabilitu budovy ale vážně narušují soudržnost omítek se zdivem i jejich samotnou vnitřní strukturu –  urychlují degradaci pojiva v otevřené spáře / foto 1,2. Zvenku je chrám silně obílen hustým vápnem, přesto jsou patrné četné poruchy / foto 3, detail foto 4 dokumentuje povahu struktury a formy stavebních hliněných tvárnic obsahující kamenivo na kamenné podezdívce.
 2. Střešní a stropní konstrukce jsou vázány na jeden systém dřevěných nosných trámů a  výdřevy s krycí jílovitou vrstvou / foto 5,6. Zvenku je povrch střechy pochozí, přičemž používáním a povětrností je její povrch rozdrolený, ochranný vápenný nátěr je dochovaný jen částečně / foto 7.
 3. především z fotografií stavu maleb v horním chrámku nad modlitebnou je zřejmý proces narušování maleb zatékáním srážkové vody a následnou rekrystalizací chloridových solí – sněhově bílá místa / foto 8,9,10

 

     Návrh struktury restaurátorsky – konzervačního zákroku:

ad 1)

 • posoudit povahu trhlin z hlediska statiky budovy
 • zjistit rozsah a povahu všech druhotných vysprávek a rozpracovat otázku technologie a techniky jejich nutných výměn
 • rozpracovat otázku zpevnění narušených omítek v partiích otevřených trhlin
 • stabilizaci dilatačních posunů a vyplnění trhlin

ad2)

 •  zjistit druhy použitých dřev, prověřit stav dřeví hmoty – určit dřevokazné organismy, případně insekticidní přípravek
 •  stanovit aktuální nosnost systému, navrhnout opravy
 •  navrhnout způsob vnějšího zpevnění a hydrofobizaci střechy,
 •  včetně odpovídajícího odvedení srážkové vody ze střešní plochy a to tak aby nezpůsobila další škody na ostatních budovách

 ad3)

 • Zamezení zatékání srážkové vody do vnitřních struktur stropu a stěn navazuje na předcházející bod. Z hlediska optimálních požadavků na řešení jde o problém rozsáhlý, systémový, který bude vyžadovat vyspělé technické řešení – v rámci přípravy vhodné technologie a materiální zázemí – to při samotném provádění.
 • Vzdálenější horizonty takového řešení nás vedou k možné dílčí variantě pro vytvoření vhodných podmínek restaurování vytčeného úseku malířské výzdoby.
 • Skladba zdiva i konstrukce stropu umožňují po odpovídajícím zajištění povrchů maleb a omítek odizolování stěny od stropní části vložením izolační vrstvy do prořezané spáry co nejblíže pod výdřevou stropu.
 • S ohledem na zjištěný obsah soli kamenné v omítce, musí být použití vody ve všech procesech velmi omezené a to včetně injektáží nebo čištění povrchů i fixáží.

         Z pohledu vyspělých památkových postulátů je třeba všechny zákroky považovat za intervenci do autentické památky. Proto musíme bedlivě zvážit technologie, to jest hlavním okruhem materiálové podstaty nových zásahů musí být tradiční, místně užitý materiál. postupem nesmí dojít ke vzhledovým změnám originálu, odstranění logických pozdějších doplňků nebo patiny.V případě technických potíží, kdy tradiční materiál nemůže splnit požadované nároky, lze v nouzi použít jiný speciální přípravek, tak jak je výše uvedeno a pokud je materiál reversibilní. Práce mohou provádět jen školení specialisté, restaurátoři a musí být o nich vedena průběžná dokumentace a zpracována závěrečná restaurátorská zpráva.

                     Na doplnění dat se průběžně pracuje.

 

 Fotodokumentace:

 Foto 1,2,3,4 

 

Foto 5,6

 

Foto 7,8,9,10

Přepínač jazyků

Náhodný obrázek


klášter Tikse, gokhang : Vnitřnosti a kůže stažených démonů odstrašují nepřátele dharmy.
Image Detail
Go to Top